Top

Regulaminy


 

 REGULAMIN
Regulamin sprzedaży biletów zamieszczony w serwisie https://bilety.makis.pl/

 1. Właścicielem serwisu https://bilety.makis.pl/ (zwanym dalej Serwisem) jest Miejska Arena Kultury i Sportu” Sp. z o.o. (zwana dalej MAKiS), z siedzibą w Łodzi przy al. Ks. Biskupa Bandurskiego 7 (94-020), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331683 , dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7272746177, REGON 100694548, kapitał zakładowy 20.761.000,00 zł; numer telefonu: +48 42 272 15 01, adres e-mail: sekretariat@makis.pl
 2. Serwis jest serwisem informacyjno-usługowym służącym do zamieszczania aktualnych informacji o wydarzeniach organizowanych przez MAKiS oraz do sprzedaży biletów oferowanych przez MAKiS poprzez moduł sprzedaży (dalej: „Moduł Sprzedaży”).
 3. Użytkownikiem Modułu Sprzedaży zamieszczonego w Serwisie może być każda osoba, która dokona rejestracji. Użytkownikiem może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
 4. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z serwisu online: sprzęt komputerowy lub mobilny z dostępem do internetu , przeglądarka internetowa (zalecane najnowsze wersje ) Safari, Firefox, Google Chrome
 5. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych w Module sprzedaży zamieszczonym w Serwisie, chyba że w treści Regulaminu zastrzeżono odmiennie.
 • 2
 1. Osoba, która chce korzystać z Modułu sprzedaży zamieszczonego w Serwisie powinna każdorazowo wprowadzać dane do formularza rejestracyjnego – zgodnie z rubrykami formularza, wypełnić pola w zakresie przekazanych danych osobowych.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i zgodność z prawem podanych przez siebie danych, jak również wypełniając formularz oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 3. Szczegółowe instrukcję dostępne są w zakładce POMOC - https://https://bilety.makis.pl/Home/Help
 4. Podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola.

 

 • 3
 • Proces zakupu Biletu z wykorzystaniem Serwisu.

  Zakupić bilet na wybraną imprezę możesz bezpośrednio ze strony głównej lub w zakładce W sprzedaży. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

     a) wybierz imprezę - naciśnij na Kup bilet;
     b) wybierz sektor - gdy chcesz powrócić do wyboru Imprezy zaznacz Zrezygnuj z zakupu;
     c) wybierz miejsca (można wybrać maksymalnie 20 miejsc) - jeżeli chcesz powrócić do wyboru sektora kliknij Zmień wybrany sektor, w przeciwnym wypadku Przejdź dalej;
     d) potwierdź dane i wybierz typ biletu;
     e) w przypadku imprez z identyfikacją danych (np. mecze piłkarskie)-wprowadź dane pozostałych osób, dla których chcesz zakupić bilet;
     f) wciśnij przycisk Rezerwuję i płacę.

         Płatności możesz dokonać od razu (Płacę teraz), za pośrednictwem systemu Przelewy 24 lub w późniejszym czasie (Zapłacę później). Jeśli Użytkownik nie ureguluje płatności za bilety w ciągu 1 dnia zamówienie   zostaje  anulowane.

 

 • 4
 1. Wszelkie płatności w Module Sprzedaży Serwisu odbywają się przelewem tradycyjnym, przelewem elektronicznym, za pomocą karty płatniczej lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (www.przelewy24.pl). Wykonywanie płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Przelewy24 oraz akceptacji regulaminu serwisu Przelewy24, udostępnionego przez serwis Przelewy24 w trakcie realizacji płatności przez Użytkownika. Za treść i warunki regulaminu serwisu Przelewy24 odpowiada podmiot prowadzący ten serwis.
 2. Ceny produktów oferowanych przez MAKiS w Module Sprzedaży zamieszczonym w Serwisie zawierają podatek VAT.
 3. W celu uzyskania faktury VAT należy skontaktować się mailowo: ksiegowosc@makis.pl
 4. Wszelkie płatności rozliczane są w walucie polskiej (PLN).
 5. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a MAKiS zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty oraz uiszczenia należnej ceny.
 6. Za chwilę zapłaty przyjmuje się odnotowanie wpłaty na rachunku bankowym MAKiS lub otrzymanie przez MAKiS potwierdzenia dokonanej wpłaty pełnej kwoty od serwisu Przelewy24, w zależności od wybranej metody płatności.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na doręczenie faktur sprzedaży pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. 
 8. MAKiS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania serwisu Przelewy24, o którym mowa powyżej oraz za nieprawidłowe dokonanie płatności przez Użytkownika.
 • 5
 1. Użytkownik dokonuje zakupu elektronicznego biletu wstępu, który po dokonaniu płatności jest dostępny w serwisie MOJE BILETY do wydruku, do pobrania w postaci pdf i do wysłania na email. Bilet ma postać pliku PDF, który Użytkownik jest zobowiązany wydrukować we własnym zakresie oraz wczytać go w bramce wejściowej. Bilet jest biletem imiennym.
 2. Z przyczyn technicznych, związanych z filtrami skrzynki pocztowej Użytkownika, wiadomość z biletem może zostać zakwalifikowana jako SPAM, dlatego też Użytkownik powinien sprawdzić folder SPAM. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma biletu w ciągu 1 godziny od momentu otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży z MAKiS po uiszczeniu płatności, należy skontaktować się z MAKiS pod adresem: olimp@makis.pl. Pomoc i wsparcie dla Systemu są realizowane w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00.
 3. MAKiS nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, jak również za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności danych umieszczonych na bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez niego zamówieniu.
 5. MAKiS nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie na zakupionym przez siebie bilecie jego danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska.
 7. Bilet nie może być przerabiany i kopiowany.
 8. Bilet nieczytelny, uszkodzony lub zniszczony może zostać uznany za nieważny.
 9. Bilet może zostać wykorzystany tylko jeden raz przez osobę, której imię i nazwisko znajduje się na bilecie.
 10. Wstęp dziecka do czwartego roku życia jest bezpłatny pod warunkiem, że nie zajmuje osobnego miejsca na trybunach.
 • 6
 1. Użytkownikowi zawierającemu umowę sprzedaży z MAKiS poprzez Moduł Sprzedaży zawarty w Serwisie poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. U. 2021, poz. 2105, 2022 poz.1719) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, za wyjątkiem szczególnych okoliczności, o których mowa w § 6 pkt 3 i 4 niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odwołania, zmiany terminu lub miejsca Imprezy, MAKiS niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 3. W wypadku zmiany terminu lub miejsca Imprezy, Użytkownik będzie uprawniony do odstąpienia od zawartej z MAKiS umowy sprzedaży  w terminie 14 dni od momentu otrzymania od MAKiS informacji, o zmianie terminu lub miejsca Imprezy. Za moment otrzymania powyższej informacji uznaje się datę i godzinę wysyłki wiadomości e-mail do Użytkownika przez MAKiS. W odstąpieniu od umowy sprzedaży Użytkownik zobowiązany jest do przesłania informacji ze wskazaniem użytkownika, numeru zamówienia, nazwy wydarzenia, którego dotyczy bilet. Użytkownik może dokonać odstąpienia do Umowy zawartej z MAKiS z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr __ do niniejszego Regulaminu,
 4. MAKiS niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi drogą mailową (e-mail podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 1. W przypadku odwołania lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez Użytkownika z powodu zmiany terminu lub miejsca Imprezy, pieniądze zostaną zwrócone na rachunek, z którego dokonana była płatność, w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez MAKiS od Użytkownika informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej lub udzieleniu Użytkownikowi informacji o odwołaniu Imprezy, za pośrednictwem serwisu Przelewy24. W takim przypadku bilet zakupiony przez Użytkownika zostanie anulowany.
 2. Niewykorzystane Bilety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.
 3. W przypadku niezgodności dostarczonego biletu z dokonanym zamówieniem, Użytkownik winien niezwłocznie, złożyć stosowną reklamację.
 4. Reklamację składa się w formie elektronicznej na adres sekretariat@makis.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika – adres email , numeru zamówienia, wydarzenia, którego dotyczy bilet i wskazanie niezgodności biletu z zamówieniem. W przypadku otrzymania zgłoszenia reklamacji MAKiS będzie się każdorazowo kontaktować z Użytkownikiem w celu rozstrzygnięcia reklamacji i wymiany biletu. W takim przypadku pierwotny bilet zostanie anulowany. Na rozstrzygnięcie reklamacji ustala się termin d o14 dni roboczych.
 • 7
 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie i złożenie zamówienia łączą się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez MAKiS.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników, pozyskanych w związku z zakupem biletów na podstawie niniejszego Regulaminu, jest Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Ks. Biskupa Bandurskiego 7, 94-020 Łódź, NIP: 727-27-46-177, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000331683 w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście, o kapitale zakładowym 20.761.000,00 PLN w całości wniesionym; numer telefonu: +48 42 272 15 01, adres e-mail: sekretariat@makis.pl
 3. Składając zamówienie, Użytkownik świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży biletu zawartej z MAKiS.
 4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych serwisu www.makis.pl są przetwarzane wyłącznie na jego potrzeby, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty, aktualizacji oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania w każdej chwili.
 5. Podane przez Użytkowników informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom wymiaru sprawiedliwości jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 • 8
 1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Serwisu, w zakładce Regulaminy. Podczas realizacji zamówienia Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 1. Odpowiedzialność za przebieg wydarzenia, na które sprzedawane są bilety ponosi organizator.
 2. MAKiS zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Jeśli w niniejszym Regulaminie inaczej nie postanowiono, korespondencja z Użytkownikiem będzie prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z tytułu błędnego podania adresu e-mail. Adres e-mail MAKiS: sekretariat@makis.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, jak również wobec umów zawartych na jego podstawie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika jako konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/.

 

 

   *Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia biletu przez Miejską Arenę Kultury i Sportu Sp. z o.o., na podstawie umowy sprzedaży zawartej między stronami, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 10.05.2018 r. Dz.U. 2019, poz. 1781 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE  Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Miejską Arenę Kultury i Sportu Sp. z o.o.

 

Link do strony gdzie Użytkownik dokonuje zakupu biletu:

https://bilety.makis.pl