Top

Regulaminy


 

 REGULAMIN
Regulamin sprzedaży biletów zamieszczony w serwisie https://bilety.makis.pl/

 §1

 1. Właścicielem serwisu https://bilety.makis.pl/(zwanym dalej Serwisem) jest Miejska Arena Kultury i Sportu” Sp. z o.o. (zwana dalej MAKiS), z siedzibą w Łodzi przy al. Ks. Biskupa Bandurskiego 7 (94-020), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331683 , dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7272746177, REGON 100694548, kapitał zakładowy 24.737.000,00 zł; numer telefonu: +48 42 272 15 01, adres e-mail: sekretariat@makis.pl
 2. Serwis jest serwisem informacyjno-usługowym służącym do zamieszczania aktualnych informacji o wydarzeniach organizowanych przez MAKiS oraz do sprzedaży biletów oferowanych przez MAKiS poprzez moduł sprzedaży (dalej: „Moduł Sprzedaży”).
 3. Użytkownikiem Modułu Sprzedaży zamieszczonego w Serwisie może być każda osoba, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która dokona rejestracji. Użytkownikiem może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
 4. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z serwisu online: sprzęt komputerowy lub mobilny z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa (zalecane najnowsze wersje ) Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera.
 5. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych w Module sprzedaży zamieszczonym w Serwisie, chyba że w treści Regulaminu zastrzeżono odmiennie.

 §2

 1. Osoba, która chce korzystać z Modułu sprzedaży zamieszczonego w Serwisie powinna każdorazowo wprowadzać dane do formularza rejestracyjnego – zgodnie z rubrykami formularza, wypełnić pola w zakresie przekazanych danych osobowych.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i zgodność z prawem podanych przez siebie danych, jak również wypełniając formularz oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 3. Szczegółowe instrukcję dostępne są w zakładce POMOC - https://bilety.makis.pl/Home/Help
 4. Podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola.

 §3

 1. Proces zakupu Biletu z wykorzystaniem Serwisu:

Użytkownik może zakupić bilet parkingowy dla samochodu osobowego na wybraną imprezę ze strony głównej lub w zakładce W sprzedaży. Należy wówczas postępować zgodnie z poniższą procedurą:


 1. a) wybór imprezy – należy nacisnąć na Kup bilet;
  b) wybór sektora - chcesz przypadku, gdy Użytkownik chce powrócić do wyboru Imprezy, należy zaznaczyć Zrezygnuj z zakupu;
  c) wybór miejsca - jeżeli Użytkownik chce powrócić do wyboru sektora, należy kliknąć Zmień wybrany sektor, w przeciwnym wypadku należy kliknąć Przejdź dalej;
  d) potwierdzenie danych i wybór typu biletu;
  e) celem przejścia do finalizacji zamówienia, należy nacisnąć przycisk Rezerwuję i płacę.
 2. Płatności można dokonać od razu (Płacę teraz) lub w późniejszym czasie (Zapłacę później).
 3. Jeśli Użytkownik nie ureguluje płatności za bilety w ciągu 1 dnia od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane w całości.

 

 §4

 1. Wszelkie płatności w Module Sprzedaży Serwisu odbywają się przelewem tradycyjnym, przelewem elektronicznym, za pomocą karty płatniczej lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (www.przelewy24.pl). Wykonywanie płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Przelewy24 oraz akceptacji regulaminu serwisu Przelewy24, udostępnionego przez serwis Przelewy24 w trakcie realizacji płatności przez Użytkownika. Za treść i warunki regulaminu serwisu Przelewy24 odpowiada podmiot prowadzący ten serwis.
 2. Ceny produktów oferowanych przez MAKiS w Module Sprzedaży zamieszczonym w Serwisie zawierają podatek VAT. Ceny biletów mogą różnić się w zależności od wydarzenia oraz rodzaju miejsca postojowego.
 3. W celu uzyskania faktury VAT należy przesłać wiadomość mailową zawierającą dane identyfikujące zamówienie oraz pełne dane nabywcy (nazwa, adres, NIP) na adres: ksiegowosc@makis.pl w terminie do 7 dni od zakupu.
 4. Wszelkie płatności rozliczane są w walucie polskiej (PLN).
 5. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a MAKiS zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty oraz uiszczenia należnej ceny.
 6. Za chwilę zapłaty przyjmuje się odnotowanie wpłaty na rachunku bankowym MAKiS lub otrzymanie przez MAKiS potwierdzenia dokonanej wpłaty pełnej kwoty od serwisu Przelewy24, w zależności od wybranej metody płatności.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na doręczenie faktur pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. 
 8. MAKiS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania serwisu Przelewy24, o którym mowa powyżej oraz za nieprawidłowe dokonanie płatności przez Użytkownika.

 §5

 1. Użytkownik dokonuje zakupu elektronicznego biletu parkingowego, który po dokonaniu płatności jest dostępny w serwisie MOJE BILETY do wydruku, do pobrania w postaci pdf i do wysłania na email. Bilet ma postać pliku PDF, który Użytkownik jest zobowiązany wydrukować we własnym zakresie oraz wczytać go w bramce wejściowej. Bilet jest biletem okaziciela.
 2. Z przyczyn technicznych, związanych z filtrami skrzynki pocztowej Użytkownika, wiadomość z biletem może zostać zakwalifikowana jako SPAM, dlatego też Użytkownik powinien sprawdzić folder SPAM. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma biletu w ciągu 1 godziny od momentu otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży z MAKiS po uiszczeniu płatności, należy skontaktować się z MAKiS pod adresem: olimp@makis.pl. Pomoc i wsparcie dla Systemu są realizowane w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00.
 3. MAKiS nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, jak również za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności danych umieszczonych na bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez niego zamówieniu.
 5. MAKiS nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 6. Bilet nie może być przerabiany i kopiowany oraz skanowany.
 7. Bilet podlega weryfikacji w trakcie wstępu na teren wydarzenia, na które został zakupiony. Bilet nieczytelny, uszkodzony lub zniszczony może zostać uznany za nieważny.
 8. Bilet może zostać wykorzystany tylko jeden raz , znaczenie ma pierwsze skanowanie kodu z biletu.
 9. Zarówno organizator wydarzenia, jak i MAKiS zastrzegają sobie prawo odmowy Użytkownikowi wstępu na teren wydarzenia, w tym odmowy wstępu oraz wyproszenia z terenu wydarzenia , w przypadku naruszenia warunków uczestnictwa lub regulaminu parkingu. Użytkownik przed dokonaniem zamówienia zobowiązuje się zapoznać z warunkami uczestnictwa w wydarzeniu oraz z regulaminem parkingu.

 §6

 1. Użytkownikowi zawierającemu umowę sprzedaży z MAKiS poprzez Moduł Sprzedaży zawarty w Serwisie poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. U. 2014, poz. 827 z późn. zmianami) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, za wyjątkiem szczególnych okoliczności, o których mowa w § 6 pkt 3 i 4 niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odwołania, zmiany terminu lub miejsca Imprezy, MAKiS niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy podany przy zamówieniu.
 3. W wypadku zmiany terminu lub miejsca Imprezy, Użytkownik będzie uprawniony do odstąpienia od zawartej z MAKiS umowy sprzedaży  w terminie 14 dni od momentu otrzymania od MAKiS informacji, o zmianie terminu lub miejsca Imprezy. Za moment otrzymania powyższej informacji uznaje się datę i godzinę wysyłki wiadomości e-mail do Użytkownika przez MAKiS. W odstąpieniu od umowy sprzedaży Użytkownik zobowiązany jest do przesłania informacji ze wskazaniem użytkownika, numeru zamówienia, nazwy wydarzenia, którego dotyczy bilet. Użytkownik może dokonać odstąpienia do Umowy zawartej z MAKiS.
 4. MAKiS niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi drogą mailową (e-mail podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odwołania Imprezy lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez Użytkownika z powodu zmiany terminu lub miejsca Imprezy, świadczenia Użytkownika (zwrotowi podlega wyłącznie wartość nominalna biletu parkingowego oraz dodatkowe opłaty z tytułu zamówienia w Serwisie, poniesione przez Klienta) zostaną zwrócone na rachunek, z którego dokonana była płatność za zamówienie, w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez MAKiS od Użytkownika informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej lub udzieleniu Użytkownikowi informacji o odwołaniu Imprezy. Zwrot środków dokonany zostanie za pośrednictwem serwisu Przelewy24. W takim przypadku bilet zakupiony przez Użytkownika zostanie anulowany.
 6. Niewykorzystane Bilety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inne wydarzenie (w tym inny termin tego samego wydarzenia).
 7. W przypadku niezgodności dostarczonego biletu z dokonanym zamówieniem, Użytkownik winien niezwłocznie złożyć stosowną reklamację. MAKiS nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za nieprawidłowo wprowadzone przez Użytkownika dane oraz za nieprawidłowości procesu zamówienia wynikające z działań lub zaniechań Użytkownika.
 8. Reklamację składa się w formie elektronicznej na adres: reklamacje@makis.pl.
 9. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika – adres email, numer zamówienia, nazwę wydarzenia, którego dotyczy bilet i wskazanie niezgodności biletu z zamówieniem.
 10. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni roboczych do dnia ich złożenia.
 11. Zamówione przez Klienta samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z wydarzeniem są organizowane na własne ryzyko Klienta.

 §7

 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie i złożenie zamówienia łączą się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez MAKiS.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników, pozyskanych w związku z zakupem biletów na podstawie niniejszego Regulaminu, jest Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy al. Ks. Biskupa Bandurskiego 7, 94-020 Łódź, NIP: 727-27-46-177, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000331683 w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście, o kapitale zakładowym 24.737.000,00 PLN w całości wniesionym; numer telefonu: +48 42 272 15 01, adres e-mail: sekretariat@makis.pl
 3. Składając zamówienie, Użytkownik świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży biletu zawartej z MAKiS.
 4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych serwisu www.makis.pl są przetwarzane wyłącznie na jego potrzeby, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty, aktualizacji oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania w każdej chwili.
 5. Podane przez Użytkowników informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom wymiaru sprawiedliwości jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 §8

 1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Serwisu, w zakładce Regulaminy. Podczas realizacji zamówienia Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 2. Odpowiedzialność za przebieg wydarzenia, na które sprzedawane są bilety ponosi organizator. Regulaminy organizatorów wydarzeń mogą nakładać na Użytkownika dodatkowe obowiązki.
 3. MAKiS zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 4. Jeśli w niniejszym Regulaminie inaczej nie postanowiono, korespondencja z Użytkownikiem będzie prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z tytułu błędnego podania adresu e-mail. W sprawach nieuregulowanych odrębnie w niniejszym Regulaminie, właściwym do kierowania korespondencji do MAKiS jest poniższy adres e-mail: reklamacje@makis.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, jak również wobec umów zawartych na jego podstawie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika jako konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/.
 7. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup biletów bez ingerencji Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.
 8. Nabywanie biletów na wydarzenia artystyczne, rozrywkowe lub sportowe w celu ich odprzedaży z zyskiem jest sprzeczne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń.

 §9

 

 1. Dokonując zakupu biletu on line i będąc jednocześnie uczestnikiem imprezy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych przez Miejską Arenę Kultury i Sportu Sp. z o.o., na podstawie umowy sprzedaży zawartej między stronami, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 10.05.2018 r. Dz.U. 2019, poz. 1781 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE 
 2. Celem przetwarzania, gromadzenia i przechowywania danych jest zakup biletu.
 3. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Miejską Arenę Kultury i Sportu Sp. z o.o.
 4. Obowiązek informacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Link do strony gdzie Użytkownik dokonuje zakupu biletu: https://bilety.makis.pl

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży biletów zamieszczonych w serwisie https://bilety.makis.pl/

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. (MAKiS), z siedzibą przy al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź;
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować mailowo na adres: ido@makis.pl.
 3. W związku z zawarciem przez Państwa z Miejską Areną Kultury i Sportu w Łodzi umowy, Państwa dane osobowe, zawarte w umowie, przetwarzane będą na podstawie:

a/ art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), w celu realizacji umowy;

b/ art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych
i innych.

 1. Informujemy niniejszym, iż mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:

a/ dostępu do swoich danych osobowych oraz uczestnika imprezy;

b/ udostępnienia danych;

c/ sprostowania danych;

d/ usunięcia danych;

e/ ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 1. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3; po tym czasie Państwa dane osobowe będą przechowywane (o ile jest to niezbędne) przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 2. Informujemy niniejszym, iż mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00 –193 Warszawa, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny
  z prawem;
 3. Przekazanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3. Niepodanie danych osobowych określonych w ust. 3 skutkować będzie niemożliwością zawarcia z Państwem przedmiotowej umowy.
 4. Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych będą podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania – np.
  w związku z realizacją usług hostingowych, poczty elektronicznej, czy też archiwizacji dokumentów; Państwa dane mogą zostać udostępnione innym organom administracji publicznej, organom kontroli, organom wymiaru sprawiedliwości oraz sądom, na ich uzasadniony wniosek (zgodnie
  z obowiązującymi przepisami).
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.
 6. Przekazane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.